Open Journal Systems   Open Journal Systems
Home | Current | Archives | About | Login | Notify | Contact | Search
  Home > Vol. 36, No. 1 (2015) open journal systems 

Jan.-Mar.

 articles  
 บทบรรณาธิการ: ค่ำหนึ่งที่ป่าชายเลนยะหริ่ง  PDF
 
  พิเชฐ แสงทอง

 บทความวิชาการ: "เรื่องเล่ากับอัตลักษณ์ที่เลื่อนไหล": ผู้หญิงมุสลิมชายแดนใต้ในเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต  PDF
 
  อุมมีสาลาม อุมาร

 บทความพิเศษ: ศูนย์วัฒนธรรมกับการจัดการมรดกทางวรรณกรรมของท้องถิ่น กรณีศึกษาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง  PDF
 
  อัญญารัตน์ อวิรุทธิโยธิน

 บทความพิเศษ: จากหนังล้อมผ้าสู่หนังขายยา-อนุรักษ์: ลมหายใจสุดท้ายของหนังกลางแปลงในภาคใต้  PDF
 
  นนทนันต์ ก๊งหวั่น

 บทความวิชาการ: การสร้างภาพตัวแทนความเป็นชายแดนใต้ ในรวมเรื่องสั้น "กลางฝูงแพะหลังหัก" และเรื่องสั้น "แมวแห่งบูเก๊ะกรือซอ"  PDF
 
  กัญญาวีร์ อาดำ

 บทความวิชาการ: รอยประวัติศาสตร์แห่งมนุษยธรรม: จากออตโตมานถึงชาวไอริส  PDF
 
  เอกรินทร์ ต่วนศิริ

 ปริทัศน์หนังสือ: เส้นทางของประชาธิปไตย  PDF
 
  สรรวภัทร พัฒโร

 นิพนธ์ต้นฉบับ: ครั้งหนึ่งในชีวิตราชการที่เกาะตะรุเตา ประวัติความเป็นมาของนิคมฝึกอาชีพตะรุเตา (4): สภาพความเป็นอยู่และชีวิตของนักโทษการเมือง  PDF
 
  เจิม จิตต์ประณีต

 ย่อยวิทยานิพนธ์: การศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ศรัทธาในสูเราะฮฺอัลมุอฺมินูนอายะฮฺที่ 1-11  PDF
 
  อ้อมใจ วงษ์มณฑา

 บทความวิชาการ: การเขียนแบบผู้หญิงและ "เพศ" ของวรรณกรรม  PDF
 
  พิเชฐ แสงทอง

 หนังสือหนังหา: จาก "เรื่องสั้น-สั้น" ถึง "เรื่องสั้นย่อหน้าเดียว": ความหมายที่แตกต่างของคำว่า "สั้น"  PDF
 
  สัญลักษณ์ มาลีลาศ

 ก่อนปิดเล่ม: เทคโนโลยีกับชีวิตที่ดีกว่า  PDF
 
  เชิดชัย อุดมพันธ์


Home | Current | Archives | About | Login | Notify | Contact | Search

Open Journal Systems. ��ISSN:

ӹǹ ѹ 1 Ȩԡ¹ 2548