คู่มือการใช้ | Login   
::: ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ :::

คู่มือการใช้ ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่


วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเก็บขัอมูลการลงเวลาปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ ได้
- สามารถนำข้อมูลจากระบบ ไปประกอบในการเขียน TOR ได้
- เพื่อตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงาน ย้อนหลังของเจ้าหน้าที่ ได้

วิธีการใช้งาน :

1. พิมพิ์ URL : http://kaekae.pn.psu.ac.th/checktime
2.จะแสดงหน้าจอดังรูป โดยใช้ login และ password เดียวกับ เมลล์บุหงา3.ถ้า login ผ่านจะแสดงดังรูป4.ให้คลิก เมนู "ลงเวลา" จะแสดงดังรูป5.กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วกดปุ่ม "บันทึก"


กฎกติกา :

- กรณีที่ ลืมลงเวลา สามารถลงเวลาย้อนหลังได้ 1 วัน
- กรณีที่ลืมลงเวลาเกิน 1 วัน ให้ แจ้งผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่มข้อมูลให้
- ไม่สามารถลงเวลาของวัน ถัดไปได้


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
พัฒนาโดย : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
ปรับปรุงล่าสุด 1 มกราคม 2552
Copyright © 2009 Office of Academic Services