Home | Current | Archives | About | Login | Notification | Contact | Search
 Songklanakarin : E-Journal of Social Sciences & Humanities > Vol. 21, No. 2 (2015) open journal systems 


ก้าวให้พ้นกับดักของคริสตัลเลอร์จากแนวคิดแหล่งกลางถึงฐานคติแบบเครือข่าย: การประยุกต์วิธีวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม อธิบายระบบชุมชนกรณีศึกษาในเมืองภูมิภาคโคราช
Moving Beyond Christaller's Trap, from Central Places to Network Bases: An Applying Social Network Analysis to Describe Urban System in the Korat Regional City


วิทยา เรืองฤทธิ์, กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ฮอง-ฉาง เซี๊ยะ, ภาควิชาการวางแผนเมือง มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง ไต้หวัน

Vittaya Ruangrit, Department of Public Works and Town, Country Planning Ministry of Interior
Horng-Chang Hsieh, Department of Urban Planning, National Cheng Kung University, Taiwan


Abstract
The attempt to change the concept from the central place system, the urban networks and relations of interdependence structure urban systems is certainly not new and it can be considered as part of changing period. However, while many scholars have theorized the importance of urban networks, few have directly examined their influence. Thus, this analysis aims to fulfill such significant gap by examining the influence of network-based urban hierarchies in relation to the structure of urban system through the case study in the Korat regional city. The study also uses methodological tools of social network analysis. It analyzes the commuting flow data via software tools of network analysis toolkit, Netdraw and Ucinet VI. The result shows the potentiality of social network analysis as tools to describe the urban system regarding concept of urban network, which help understand today’s city and regional growth. The paper also includes a discussion of the study’s limitations and suggestions for further applying social network analysis within the domain of urban planning and studies.

Keywords: central place, social network analysis, urban hierarchy, urban network

บทคัดย่อ
แนวความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรอบการมอง จากตัวแบบแหล่งกลางมาเป็นมุมมองแบบเครือข่าย เมือง หรือระบบโครงสร้างการพึ่งพากันและกันระหว่าง เมืองนั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ และอาจถือได้ว่าเป็นเพียง สภาวะของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเวลาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีการให้ความส􀄢ำคัญกับเครือข่าย เมืองเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ถึง อิทธิพลของเครือข่ายและล􀄢ำดับชั้นตามเครือข่ายกัน เท่าใดนัก ด้วยเหตุนี้บทความจึงพยายามที่จะเติมเต็ม ช่องว่างนี้ ด้วยการพิจารณาถึงอิทธิพลของเครือข่าย ต่อการเกิดล􀄢ำดับชั้นเมืองและต่อการก่อตัวของระบบ ชุมชนโดยใช้กรณีศึกษาเมืองภูมิภาคโคราช ซึ่งในที่นี้ ได้น􀄢ำแนววิธีวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมมาประยุกต์ กับกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลกระแสการเดินทางไป ท􀄢ำงานแบบเช้าไปเย็นกลับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เครือข่ายอย่าง Netdraw และ Ucinet VI ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ ได้ยืนยันให้เห็นถึงศักยภาพ ของวิธีวิเคราะห์แบบเครือข่ายทางสังคมซึ่งได้ช่วย อธิบายถึงรูปแบบการเจริญเติบโตของเมืองอันน􀄢ำไปสู่ การพัฒนาวิธีการวางแผนภาคและเมืองแบบเครือข่าย รวมถึงให้ภาพรวมของเครือข่ายและระดับความหนา แน่น พร้อมทั้งโหนดที่มีความส􀄢ำคัญ ในส่วนสุดท้ายของ บทความยังได้ท􀄢ำการสรุปและอภิปรายถึงข้อจ􀄢ำกัดใน บ้านเรา รวมตลอดจนข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการวางแผนภาค และเมืองของประเทศไทยในอนาคต

คำสำคัญ: การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม, เครือข่ายเมือง, ล􀄢ำดับชั้นของเมือง, แหล่งกลาง


Full Text: PDFHome | Current | Archives | Forum | About | Login | Notify | Contact | Search

Songklanakarin: E-Journal of Social Sciences & Humanities. ISSN: 0859-1113
*บทความทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ *ข้อความและบทความในวารสารสงขลานครินทร์เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่เป็นความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำและมิใช่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ *กองบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
*All articles submitted for publication will be assessed by a group of distinguished reviewers. *The university and the editorial board claim no responsibility for the contents or views expressed by the authors of individual articles. *Copying is allowed freely, provided acknowledgement is made thereof.

© since 1994. All rights reserved by Prince of Songkla University, Thailand

จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548