Songklanakarin : E-Journal of Social Sciences & Humanities
Home | Current | Archives | About | Login | Notification | Contact | Search
 SNSSH Home > Vol. 21, No. 2 (2015) open journal systems ข่าวด่วนวันนี้ ..เชิญชวนอ่าน " อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์: มุมมองของมนุษยศาสตร์ " โดย เจตนา นาควัชระ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี 2552 โดย สวช.. "ลุงสอนหลาน" คำสอนพิศดารในวรรณกรรมภาคใต้ โดย ประพนธ์ เรืองณรงค์ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2552 โดย สวช. ...ศูนย์ TCI รายงานค่า Impact Factors ปี 2550 ของวารสารสงขลนครินทร์ฯ = 0.103 ::ผู้สนใจอ่าน"ประชาเสวนา:กระบวนการสู่ทางออกในปัญหาความรุนแรงของภาคใต้ "เลือก archives,issue,vol 14 n 1, วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้รับเลือกเพื่อรับทุนการสนับสนุนจากสกอ.ปีพ.ศ 2550 เพื่อพัฒนาเป็นวารสารระดับชาติ, วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้รับทุนการสนับสนุนจากสกอ.ปีพ.ศ 2549 "With the financial support of the Commission on the Higher Education***ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยรายงานดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย- วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีค่า Impact Factor ปี พ.ศ. 2549=0.091 เป็นอันดับ 15 ในทุกสาขาวิชา และ อันดับ 3 ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, Impact Factor ปี 2548=0.043 ::..


Jan.-Mar.

 Research Articles-Academic Articles  
 แนวทางการปฏิบัติที่ดีของการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ภายใต้แนวคิดของความยั่งยืน
Sustainable Principle: “Good Practices for Homestay Tourism in Thailand”
  ABS | PDF
 
  ดวงธิดา พัฒโน, เกิดศิริ เจริญวิศาล
Duangtida Pattano, Kaedsiri Jareonwisan

 พัฒนาการและสถานการณ์การจัดการศึกษาภาษาเพื่อนบ้านในฐานะส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในประเทศไทย: กรณีศึกษาการสอนภาษามลายูและอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษา
Development and Current Situation of Bahasa Melayu and Indonesian Language Education in Thailand: With Special Reference to Higher Education
  ABS | PDF
 
  ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
Thanapas Dejpawuttikul

  Civil Society and the Political Change in Indonesia: From Authoritarian to Democracy
ประชาสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอินโดนีเซีย: จากอำนาจนิยมสู่ประชาธิปไตย
  ABS | PDF
 
  Muhammad Saleh Tajuddin

 สู่เมืองใหญ่: ปัจจัยในการย้ายถิ่นและการปรับตัวของแรงงานหญิงนวนคร
Toward a Big City: Causes of Female Laborers’ Migration and their Adjustment in Nava Nakorn Industrial Zone
  ABS | PDF
 
  นฤมล กล้าทุกวัน
Naruemon Klatookwan

 กำเนิด“เรื่องอ่านเล่นร้อยแก้วสมัยใหม่”: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและบริบททางความคิด
Origin of Thai Modern Fiction: On Relation of Intellectual Context to Form of Fiction
  ABS | PDF
 
  สมิทธ์ ถนอมศาสนะ
Samiddhi Thanomsasana

 The Articles of Research Report  
 อิทธิพลของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองการควบคุมความโกรธพฤติกรรมการจัดการกับปัญหาและทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทย
The Effects of Self-Esteem, Anger Control, Coping Behavior and Attitudes Toward the Violence on Aggressive Behavior of Thai Male Adolescence
  ABS | PDF
 
  ทิพย์วัลย์ สุรินยา
Tippavan Surinya

 Review Article  
 ก้าวให้พ้นกับดักของคริสตัลเลอร์จากแนวคิดแหล่งกลางถึงฐานคติแบบเครือข่าย: การประยุกต์วิธีวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม อธิบายระบบชุมชนกรณีศึกษาในเมืองภูมิภาคโคราช
Moving Beyond Christaller's Trap, from Central Places to Network Bases: An Applying Social Network Analysis to Describe Urban System in the Korat Regional City
  ABS | PDF
 
  วิทยา เรืองฤทธิ์, ฮอง-ฉาง เซี๊ยะ
Vittaya Ruangrit, Horng-Chang Hsieh

 วาทกรรมทางธุรกิจ: พัฒนาการของแนวคิด แนวการศึกษาวิเคราะห์ และแนวโน้มของงานวิจัย
Business Discourse: Disciplinary Development, Analytical Approaches and Research Trends
  ABS | PDF
 
  อุมาพร คาดการณ์ไกล
U-maporn Kardkarnklai

 Book Review  
  The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution
  ABS | PDF
 
  สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
Sanyarat Meesuwan

 Mengenal Diri dan Wali Alah
การรู้จักตัวเองและบุคลอันเป็นที่รักยิ่งอง อัลลอฮฺ (ซบ.)
  ABS | PDF
 
  อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง
Abdullah Chelong


Home | Current | Archives | Forum | About | Login | Notify | Contact | Search

Songklanakarin: E-Journal of Social Sciences & Humanities. ISSN: 0859-1113
*บทความทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ *ข้อความและบทความในวารสารสงขลานครินทร์เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่เป็นความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำและมิใช่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ *กองบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
*All articles submitted for publication will be assessed by a group of distinguished reviewers. *The university and the editorial board claim no responsibility for the contents or views expressed by the authors of individual articles. *Copying is allowed freely, provided acknowledgement is made thereof.

© since 1994. All rights reserved by Prince of Songkla University, Thailand

จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548