คู่มือการใช้ | Login    
::: ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) :::

คู่มือการใช้ระบบลงเวลา OT


วิธีการใช้งาน :

1. พิมพิ์ URL : http://kaekae.pn.psu.ac.th/ot
2.จะแสดงหน้าจอดังรูป โดยใช้ login และ password เดียวกับ เมลล์บุหงา3.ถ้า login ผ่านจะแสดงดังรูป4.ให้คลิก เมนู "ลงเวลาOT" จะแสดงดังรูป5.กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วกดปุ่ม "บันทึก"


กฎกติกา :
- กรณีลงเวลาผิด สามารถแก้ไข ข้อมูลได้ ภายในวัน นั้นๆ
- กรณีที่ลืมลงเวลา OT ในวันดังกล่าว ให้ แจ้งผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่มข้อมูลให้ (ถ้าลืมบ่อยๆจะไม่เพิ่มให้ นะ ครับ)
- ไม่สามารถลงเวลาของวัน ถัดไปได้
- ไม่สามารถลงเวลา ย้อนหลัง ได้


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
พัฒนาโดย : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน , นุสรา แดงสุข
ปรับปรุงล่าสุด 20 มีนาคม 2550