สินจรูญศักดิ์, ., & Sincharoonsak, <. (2009, December 15). การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ต้นทุน ผลตอบแทนจุดคุ้มทุนและส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล. Songklanakarin : E-Journal of Social Sciences & Humanities [Online], 15(4). Available: http://kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/viewarticle.php?id=665.

การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ต้นทุน ผลตอบแทนจุดคุ้มทุนและส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล

ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Titapor Sincharoonsak, Graduate School, Sripatum University

Abstract

The aim of this study was to make a comparision analysis of revenue, cost, return, break-even point and margin of safety from lemon farming in season and out of season. Data collection used in-depth interview with 3 lemon farm growers: the first farm in Nakonnayok province, with 15 rai land, the second farm in Samuthsakorn province, 30 rai land, and the third farm in Petchburi, 45 rai land. The analysis found that the lemon farming price within the season is 0.50 baht per piece (wholesale price). However, the price reaches 2.50 baht per piece (wholesale price) during other unseasoned period, means that the revenue for unseasoned lemon higher than seasoned lemon. Comparing cost of these 3 farms, the study found that the average cost from farming unseasoned lemon more than seasoned lemon. Studying the return profit from unseasoned lemon, the result showed that there are much higher than the return from the seasoned lemon. The BEP break - even point analysis from those 3 farms can be the gross-margin factor of break-even condition if selling more volume of seasoned lemon than unseasoned lemon. Analyzing the margin of safety found that selling less volume of unseasoned lemon can cover break even point than seasoned lemon.

Keywords: break-even point, cost, margin of safety, return, revenue

บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบ รายได้ต้นทุนผลตอบแทน จุดคุ้มทุน และส่วนเกินที่ปลอดภัย จากการผลิตมะนาว ในฤดูกาลและนอกฤดูกาล โดยสัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าของสวนมะนาวจำนวน 3 สวน คือ สวนที่ 1 จังหวัดนครนายก ปลูกมะนาว 15 ไร่ สวนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร ปลูกมะนาว 30 ไร่ และสวนที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี ปลูกมะนาว 45 ไร่ จากการศึกษา พบว่า มะนาวในฤดูกาลราคาขายส่งเฉลี่ยผลละ 0.50 บาท ส่วนมะนาวนอกฤดูกาลราคาขายส่ง เฉลี่ย ผลละ 2.50 บาท การศึกษารายได้ทั้ง 3 สวน พบว่า ได้รับรายได้จากการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลมากกว่าการผลิต มะนาวในฤดูกาล การศึกษาต้นทุนทั้ง 3 สวน พบว่า มีต้นทุนรวมจากการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลมากกว่าการผลิต มะนาวในฤดูกาล การศึกษาอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้ง 3 สวน พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนจากการผลิต มะนาวนอกฤดูกาลมากกว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาล สำหรับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทั้ง 3 สวน พบว่า ต้องขายมะนาว ในฤดูกาลมากกว่ามะนาวนอกฤดูกาล จึงจะคุ้มทุน และการศึกษาส่วนเกินที่ปลอดภัยทั้ง 3 สวน พบว่าสามารถ ลดยอดขายก่อนที่จะขาดทุนจากการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลได้มากกว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาล

คำสำคัญ: จุดคคุ้มทุน, ต้นทุน, ผลตอบแทน, รายได้, ส่วนเกินที่ปลอดภัย

Full Text: PDF
Copyright for articles published in this journal is retained by the authors, with first publication rights granted to the journal. By virtue of their appearance in this open access journal, articles are free to use, with proper attribution, in educational and other non-commercial settings.

Original article at: http://kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/viewarticle.php?id=665