การประเมินความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล
Home | Current | Archives | About | Login | Notify | Contact | Search
 OASPR Home > Vol. 12, No. 9 (2560) open journal systems 

กันยายน 2560

 การประเมินการใช้ฐานข้อมูล  
 การประเมินความพร้อมใช้งานของ E-book, E-journal และฐานข้อมูลต่างๆ ของหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ณ วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560  HTML
 
  รายงานโดย กมลทิพย์ หลงหา
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การประเมินความพร้อมใช้งานของ E-book, E-journal และฐานข้อมูลต่างๆ ของหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ณ วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560  HTML
 
  รายงานโดย กมลทิพย์ หลงหา
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Home | Current | Archives | About | Login | Notify | Contact | Search

ระบบประเมิน.   ISSN: -