Academic Services Journal
Home | Current | Archives | About | Login | Notify | Contact | Search
 ASJ Home > Archives > ปีที่ 22, ฉบับที่ 2 (2554) open journal systems 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

 บทความ  
 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum  PDF
 
  อำนาจ สุคนเขตร์

 การศึกษาการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพไปปฏิบัติ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  PDF
 
  ประเสริฐ ชวนบุญ

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกด มาตราแม่กก กด และกบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย และ  PDF
 
  ฮาลีเม๊าะ สนิ และ รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล

 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  PDF
 
  ศิริพร สกุลเจริญพร

 การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ด้วย Adobe Flash  PDF
 
  วิษณุ เพชรประวัติ

 การรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนของรัฐต่อนโยบายเรียนฟรี15ปีของรัฐ กรณีศึกษาโรงเรียนของรัฐในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  PDF
 
  ศันสนีย์ อรุณสินประเสริฐ

 ความคาดหวังขององค์กรในจังหวัดสงขลา ที่มีต่อบทบาทการให้บริการทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต  PDF
 
  สุทีป เศวตพรหม และ รัชฎาพร สายสนิท

 วัฒนธรรมองค์การกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน อำเภอเมืองนครปฐม  PDF
 
  สุดารัตน์ โยธาบริบาล

  การติดตั้งวันหยุดของไทยใน Google Calendar  PDF
 
  กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

 การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ : บทบาทและความสำคัญของ การเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน  PDF
 
  ศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์

 อิทธิพลของความเชื่อเรื่องกรรมที่มีต่อชีวิตของผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุบ้านบางแค  PDF
 
  สุทัสศรี สายรวมญาติ


Home | Current | Archives | About | Login | Notify | Contact | Search

Academic Services Journal   ISSN: 0857-9296

วารสารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548